Politika integrovaného systému řízení – ISŘ

Politika integrovaného systému řízení - ISŘ

           
Zajišťování kvality, dodržování zásad ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a dalších závazných předpisů je prvořadý úkol pro celou firmu SAHAN CB s.r.o.  a je jedním z klíčových předpokladů k tomu, aby společnost získala nové zákazníky s cílem dosáhnout optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj a prosperitu firmy.
.
Cílem firmy SAHAN CB s.r.o. v oblasti kvality je vedle uspokojení potřeb, požadavků a očekávání zákazníka i všech zaměstnanců firmy, také splnění požadavků závazných předpisů a norem.
 
Politika ISŘ vychází z těchto základních koncepčních záměrů:
 
 1. Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na bezchybnou práci
 2. Zajistit a dodržovat na všech pracovištích bezpečnost práce, prevenci pracovních úrazů, odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, požární ochranu, hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí a minimalizovat dopad činnosti na životní prostředí.
 3. Jednat v souladu s platnými právními předpisy a závaznými normami
 4. Zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost, kvalitu a bezpečnost práce dotyčné funkce.
 5. Uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i ceny, včetně získávání informací od zákazníků o jejich názorech na výsledky poskytovaných prací a služeb.
 6. V oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím důsledného plánování všech činností a školením pracovníků
 7. Zabezpečit neustálé zlepšování účinností integrovaného systému řízení
 8. Firma se zavazuje k projednávání se zaměstnanci a jejich zástupci a k zajištění jejich spoluúčasti.
Pro naplnění záměrů politiky ISŘ se jednatel firmy SAHAN CB s. r. o. zavazuje, že:
 • vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro realizaci cílů, účelné fungování integrovaného systému řízení, splňujícího požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14 001:2016 a ČSN ISO 45 001:2018
 • zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech zaměstnanců firmy o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech
 • zajistí účinnou kontrolu jednotlivých činností integrovaného systému řízení  a jeho trvalé zlepšování a zvyšování výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti
 
Jednatel společnosti zajistí realizaci politiky a je odpovědný za seznámení všech pracovníků firmy s touto politikou tak, aby bylo zajištěno, že je všemi správně pochopena, a že jsou seznámeni se svým podílem na jejím plnění.
 

Náhledy certifikátů


 Zlatý certifikát ČSN EN ISO 9001:2016  ČSN EN ISO 14001:2016     ČSN EN ISO 18001:2008Osvědčení o autorizaciOsvědčení o autorizaci Živnostenský listŽivnostenský list 

Nabídka
zaměstnání

držitel certifikátů řízení jakosti ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 9001
Českobudějovická firma SAHAN CB s.r.o. s tradicí od roku 1994

Stavební firma SAHAN CB s.r.o.

Skuherského 68

370 01 České Budějovice

 

Tel.: +420 387 929 811

Fax: +420 387 929 819

Mobil: +420 608 604 000

E-mail: v.sahan@sahan.cz

www.sahan.cz

Stavebniny SAHAN

Rožnov, Mezi Tratěmi 1

České Budějovice

 

Fax.: +420 386 466 162

Mobil: +420 608 604 005

E-mail: obchod@sahan.cz